Năm 2010

ADRC – Trung tâm Sinh trắc học dấu vân tay Châu Á được thành lập với mục đích dùng hệ thống máy vi tính hiện đại hỗ trợ cho công nghệ thống kê, nghiên cứu chuyên sâu về vân tay.